• Wzory odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Seweryn Dyduch PROJEKT D.S Gałązczyce 14 Grodków 49-200
adres e-mail: seweryn.amazon@gmail.com
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................Przykładowa podstrona.

Treści możesz dodawać i zmieniać w Kreatorze Sklepu w edycji CMS.